Fra 1991The Politics of Flexibility. Restructurering State and Industry in Britain, Germany and Scandinavian, redigeret med Bob Jessop, Hans Kastendiek, og Klaus Nielsen, Aldershot: Edgar Elgar.

Hvor det meget tidligt analyseres, hvordan 1970`ernes krise i den internationale økonomi bringer ændringer i de nationale velfærdsstater og løsner startskudet til den store transformation i måden hvorpå kapitalisme reorganiseres og velfærdsstater reformeres. Her præsenteres det analytiske grundlag for begreber som post-fordisme, fleksibilitet og konkurrencestat, og det vises, hvor vigtig tiden efter 70´erne er til forståelse af, hvordan de forskellige former for nutidig kapitalisme grundlægges og senere udvikles til en ny forståelse af international konkurrence forbundet med nutidens former for konkurrencestater.Fra 1989 - Forhandlingsøkonomi i Norden, redigeret med Klaus Nielsen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Her beskrives hvordan de nordiske lande i efterkrigstiden udvikler forskellige måder at regulere og styre forholdet mellem marked og politik på. Vægten er på løn- og indkomstpolitik, men forskellige typer af forhandlingsøkonomi beskrives. Herved skabes forudsætningerne for at forstå, hvilke landemodeller, der eksisterer, da reformbølgerne begynder fra slutningen af 1970´erne, men også, hvordan disse modeller lægger rammer for hvilke strategier for transformation de enkelte lande følger.Fra 1996 - Legacies of Change. Transformations of Postcommunist European Economies, redigeret med John L. Campbell, New York: Aldine De Gruyter.

I bogen anvendes overgangen fra plan- til markedsøkonomier i de øst- og centraleuropæiske lande til at skabe indsigt i, hvordan deres institutionelle historie har betydning for hvordan de transformeres og hvorfor der opstår forskellige typer af kapitalismer. Det er viden fra dette studie, der senere anvendes til at studere de vestlige måder hvorpå nagtionale typer af kapitalisme transformer, således som disse præsenteres i The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis.Fra 2001 - The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis, redigeret med John L. Campbell, Princeton: Princeton University Press.

I denne præsenteres fire forskellige typer af institutionel teori som derefter sættes i relation til udviklingen af forskellige typer af kapitalisme fra 1980´eren og fremefter. Der lægges vægt på ideernes betydning, og det vises, hvordan de velfærdstatslige ideer der kommer i krise i 70´eren, åbner for introduktionen af neoliberale ideer.Fra 2010 - The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, redigeret med Glenn Morgan, John L. Campbell, Colin Crouch og Richard Whitley, Oxford: Oxford University Press.

Her introduceres til de sidste 50 års studier af institutionelle forandringer. Bidragsydere konkluderer deres egen forskning og sætter den i relation til den store transformation fra 1970`ene. I Ove K. Pedersens bidrag præsenteres teorien om konkurrencestat, hvor det bl.a. vises, at indsigter fra institutionel teori har ligget til grund for mange af de reformer, der er gennemført i internationale organisationer, EU og i nationalstater.