Fra 1985Institutionel Historie. Om kampagnestyret forhandlingsøkonomi og konsensusplanlagt løndannelse, Roskilde. Roskilde Universitetscenter.

Her præsenteres teorien om dansk forhandlingsøkonomi, og dermed de institutionelle forudsætninger for hvordan den danske model opbygges og fungerer, men også hvordan den tilpasser sig til kapitalismens transformation fra 1970´erne. Her der skelnes der mellem de tre led i det forhandlingsøkonomiske bygningsværk: sprogspillet, forhandlingsspillet og konkrete forhandlinger, der senere anvendes i Konkurrencestaten og andre bøger. Bogen udgør som sådan det teoretiske og analytiske grundlag for den senere forskning og formidling. Fra 2006 - National Identity and the Varieties of Capitalism. The Danish Experience, redigeret med John A. Hall, og John L. Campbell, Montreal: McGill University Press.

Her sættes den danske tradition for forhandlingsøkonomi i relation til traditionen for markedsøkonomi og blandingsøkonomi i andre lande. Det vises, at der er historiske begrundelser for, hvorfor der opstår forskellige variationer af kapitalisme og at forholdet mellem marked og stat af samme grund varierer mellem lande og over tid. Vægten ligger på de ideer, institutioner og organisationer, der kendetegner den danske kapitalisme og herunder hvordan den indebærer opbygning af en stor velfærdsstat.Fra 2015 - Building the Nation. N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity, redigeret med John A. Hall og Ove Korsgaard, Montreal: McGill University Press.

Hvor afdækkes den historiske baggrund for de ideer og institutioner, der kendetegner bygningen af den danske nationalstat. Der introduceres til teorier om nationalstaters dannelse og nationalismens historie, og den danske nationalstats opbygning sammenlignes med andre lande. En række legender, der har bidraget til udvikling af ideer og institutioner udpeges. I Danmark er det især N.F.S. Grundtvig.Fra 1992 - Privat Politik. Projekt Forhandlingsøkonomi, skrevet med Niels Å. Andersen, Peter Kjær og John Elberg, København: Samfundslitteratur.

Her anvendes teorien om institutionel historie til at beskrive forholdet mellem markeds-, blandings- og forhandlingsøkonomi i Danmark. Det er erhvervspolitikken og forholdet mellem virksomhed og ejerskab, der studeres, og anvendes til at udvikle og forfine teorien om forhandlingsøkonomi.Fra 2000 - Politisk journalistik. Skrevet med Peter Kjær, Anders Esmark, Maja Horst og Erik Meier Carlsen, Aarhus: Forlaget Ajour.

Hvor de skrevne mediers deltagelse i den danske forhandlingsøkonomi analyseres, bl.a. via tekststudier. Det vises hvordan politisk journalistik ændrer sig i 1990´erne, og hvilken betydning det har for de politiske beslutningsprocesser. Bogen kan læses i sammenhæng med Institutionel Historie (1985) og The National Origins of Policy Ideas (2014).Fra 1994 - Demokratiets lette tilstand, skrevet med Ritt Bjerregaard, Peter Elming, Simon Hansen, Henning Hummelmose, Peter Højland og Janne Larsen, København: Spektrum.

Her beskrives og vurderes de demokratiske konsekvenser af den danske transformation i 1970`erne og 80`erne, og der gives et bidrag til den danske debat om de demokratiske udfordringer forbundet med kapitalismesn transformation og den europæiske integration.