Fra 2018 - Reaktionens tid. Konkurrencestaten mellem reform og reaktion, København: Informations Forlag.

Hvor spørgsmålet stilles: Hvorfor er konkurrencestaten blevet skydeskive for al mulig kritik selvom den internationalt fejres som en af de mest vellykkede af alle velfærdsstater? Bogen giver svar, men vurderer også, hvorvidt konkurrencestaten kan overleve nutidens fejring af fortiden og mytologisering af velfærdsstaten.
Fra 2011 - Konkurrencestaten, København: Hans Reitzels Forlag.

Det er her begrebet konkurrencestat introduceres og det analyseres, hvorfor den danske velfærdsstat blev reformeret, og hvordan det skete gennem forskydninger i den måde hvorpå velfærdsstaten var finansieret og organiseret, styret og ledet. De internationale og nationale betingelser for 30 års reformer præsenteres og fører til introduktion af påstanden om, at velfærdsstaten blev videreført efter årtiers krise, men at det også førte til, at den blev reformeret i retning af en konkurrencestat.
Fra 2014 - Markedsstaten, København: Hans Reitzels Forlag.

Her afdækkes historien bag det danske arbejdsmarked og “den danske model”.  Historien skrives tilbage til 1500-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Også her er det forholdet mellem politik og økonomi, der er i centrum. Det vises, hvordan der tidligt opstår en sammenhæng mellem hvordan et marked dannes, den enkelte opnår rettigheder, og der etableres en centraliseret statsmagt. Det er tredelingen mellem ret, marked og politik, der forud var lagt til grund for analysen i Konkurrencestaten. I Markedsstaten vises således den historiske baggrund for udvikling af et dansk velfærdsprojekt, og dets forskellige former: velfærdssamfund, velfærdsstat, konkurrencestat.
Fra 2017 - Konkurrencestaten og dens kritikere, red. Søren Kaj Andersen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Her er samlet 22 kritiske bidrag til debat om bogen Konkurrencestaten. Bogen indeholder bidrag fra forskere og politikere, men også fra faglige organisationer i den private og offentlige sektor. I sit bidrag samler Ove K. Pedersen kritikken og foretager – selvkritisk – tre korrektioner til analysen af, hvorfor og hvordan velfærdsstaten blev reformeret til en konkurrencestat. De tre korrektioner danner grundlag for studiet af reformismens historie, sådan som den er beskrevet i Reaktionens tid.
Fra 2014 - The National Origins of Policy Ideas. Knowledge Regimes in the United States, France, Germany and Denmark, skrevet sammen med John L. Campbell, Princeton: Princeton University Press.

Bogen introducerer den teori om vidensregimer, som bringes i anvendelse i Konkurrencestaten og Reaktionens tid. Et vidensregime defineres ved de måder politiske og økonomiske ideer udvikles i konkurrence eller samarbejde mellem forskellige typer af offentlige og private organisationer, herunder private tænketanke. Det vises, at det danske vidensregime er anderledes end i de tre øvrige lande, og at der heri indgår en anden måde at sætte marked og politik i forhold til hinanden. Igen er det forholdet mellem politik og økonomi der forkusers på, her ved sammenligning mellem flere lande.